. 2014


115

114.jpg

Recent Advances in Porous Polyoxometalate-Based Metal–Organic Framework Materials

Dong-Ying Du, Jun-Sheng Qin, Shun-Li Li, Zhong-Min Su* and Ya-Qian Lan*. Chemical Society Reviews, 2014, 43: 4615-4632.

link.pngLink   doc.pngPDF


114

114.jpg

Entangled Structures in Polyoxometalate-Based Coordination Polymers

Wen-Wen He, Shun-Li Li, Hong-Ying Zang, Guang-Sheng Yang, Shu-Ran Zhang, Zhong-Min Su* and Ya-Qian Lan*. Coordination Chemistry Reviews, 2014, 279: 141-160.

link.pngLink   doc.pngPDF


113
113.gif


Solid-State Structural Transformation Doubly Triggered by Reaction Temperature and Time in 3D Metal-Organic Frameworks: Great Enhancement of Stability and Gas Adsorption

Ping Shen, Wen-Wen He, Dong-Ying Du, Hai-Long Jiang, Shun-Li Li, Zhong-Ling Lang, Zhong-Min Su*, Qiang Fu and Ya-Qian Lan*. Chemical Science, 2014, 5(4): 1368-1374.   

link.pngLink   doc.pngPDF


112


112.gif

A Microporous Anionic Metal-Organic Framework for Sensing Luminescence of Lanthanide(III) Ions and Selective Absorption of Dyes by Ionic Exchange

Jun-Sheng Qin, Shu-Ran Zhang, Dong-Ying Du, Ping Shen, Shao-Juan Bao, Ya-Qian Lan* and Zhong-Min Su*. Chemistry - A European Journal, 2014, 20(19): 5625-5630.

link.pngLink   doc.pngPDF


111111.gif

A Fluorescent Sensor for Highly Selective Detection of Nitroaromatic Explosives Based on a 2D, Extremely Stable, Metal-Organic Framework

Shu-Ran Zhang, Dong-Ying Du, Jun-Sheng Qin, Shao-Juan Bao, Shun-Li Li, Wen-Wen He, Ya-Qian Lan*, Ping Shen and Zhong-Min Su*. Chemistry - A European Journal, 2014, 20(13): 3589-3594.

link.pngLink   doc.pngPDF


110

110.jpg

Heteroatoms Ternary-Doped Porous Carbons Derived from MOFs as Metal-Free Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction

Ji-Sen Li, Shun-Li Li, Yu-Jia Tang, Kui Li, Lei Zhou, Ning Kong, Ya-Qian Lan*, Jian-Chun Bao and Zhi-Hui Dai*. Scientific Reports, 2014, 4: 5130.

link.pngLink   doc.pngPDF


109


109.gif

Metal-Organic Framework Templated Nitrogen and Sulfur Co-Doped Porous Carbons as Highly Efficient Metal-Free Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reactions

Jisen Li, Yuyun Chen, Yujia Tang, Shunli Li, Huiqing Dong, Kui Li, Min Han, Ya-Qian Lan*, Jianchun Bao and Zhihui Dai*. Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2(18):   6316-6319.

link.pngLink   doc.pngPDF


108


108.gif

Synergistic Effect of Mesoporous Mn2O3-Supported Pd Nanoparticle Catalysts for Electrocatalytic Oxygen Reduction Reaction with Enhanced Performance in Alkaline Medium

Hui-Qing Dong, Yu-Yun Chen, Min Han, Shun-Li Li, Jie Zhang, Ji-Sen Li, Ya-Qian Lan*, Zhi-Hui Dai and Jian-Chun Bao*. Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2(5): 1272-1276.

link.pngLink   doc.pngPDF


107

105.gif


A Stable Porous Anionic Metal-Organic Framework for Luminescence Sensing of Ln3+ Ions and Detection of Nitrobenzene

Jun-Sheng Qin, Shao-Juan Bao, Peng Li, Wei Xie, Dong-Ying Du, Liang Zhao, Ya-Qian Lan* and Zhong-Min Su*. Chemistry-An Asian Journal, 2014, 9(3): 749-753.(Front Cover)

link.pngLink   doc.pngPDF


106

104.gif

Two-Dimensional Tin Selenide Nanostructures for Flexible All-Solid-State Supercapacitors

Chunli Zhang, Huanhuan Yin, Min Han*, Zhihui Dai, Huan Pang*, Yulin Zheng, Ya-Qian Lan, Jianchun Bao* and Jianmin Zhu. ACS Nano, 2014, 8(4): 3761-3770.

link.pngLink   doc.pngPDF


105

103.gif

A Phosphomolybdic Acid Anion Probe-Based Label-Free, Stable and Simple Electrochemical Biosensing Platform

Tianxiang Wei, Yuyun Chen, Wenwen Tu, Yaqian Lan and Zhihui Dai*. Chemical Communications, 2014, 50(66): 9357-9360.

link.pngLink   doc.pngPDF


104

102.gif

In Situ-Generated Nano-Gold Plasmon-Enhanced Photoelectrochemical Aptasensing Based on Carboxylated Perylene-Functionalized Graphene

Jing Li, Wenwen Tu, Hongbo Li*, Min Han, Yaqian Lan, Zhihui Dai* and Jianchun Bao. Analytical Chemistry, 2014, 86(2): 1306-1312.

link.pngLink   doc.pngPDF


103

101.gif

One-Pot Synthesis of Core-Shell Cu@SiO2 Nanospheres and Their Catalysis for Hydrolytic Dehydrogenation of Ammonia Borane and Hydrazine Borane

Qilu Yao, Zhang-Hui Lu*, Zhujun Zhang, Xiangshu Chen* and Yaqian Lan. Scientific Reports, 2014, 4: 7597.   

link.pngLink   doc.pngPDF


102

100.jpg

Electrochemical Monitoring of an Important Biomarker and Target Protein: VEGFR2 in Cell Lysates

Xianxiang Wei, Wenwen Tu, Bo Zhao, Yaqian Lan, Jianchun Bao and Zhihui Dai*. Scientific Reports, 2014, 4: 3982.

link.pngLink   doc.pngPDF


101

100.jpg

2D Cd(II)–Lanthanide(III) Heterometallic–Organic Frameworks Based on Metalloligands for Tunable Luminescence and Highly Selective, Sensitive, and Recyclable Detection of Nitrobenzene

Shu-Ran Zhang, Dong-Ying Du, Jun-Sheng Qin, Shun-Li Li, Wen-Wen He, Ya-Qian Lan* and Zhong-Min Su*. Inorganic Chemistry, 2014, 53(15): 8105-8113.

link.pngLink   doc.pngPDF


Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top