. 2016


147

114.jpg

Coupled Molybdenum Carbide and Reduced Graphene Oxide Electrocatalysts for Efficient Hydrogen Evolution

Ji-Sen Li, Yu Wang, Chun-Hui Liu, Shun-Li Li, Yu-Guang Wang, Long-Zhang Dong, Zhi-Hui Dai*, Ya-Fei Li and Ya-Qian Lan*. Nature Communications, 2016, 7: 11204.

link.pngLink   doc.pngPDF


146


113.gif


Derivation and Decoration of Nets with Trigonal-Prismatic Nodes: A Unique Route to Reticular Synthesis of Metal-Organic Frameworks

Jun-Sheng Qin, Dong-Ying Du, Mian Li, Xi-Zhen Lian, Long-Zhang Dong, Mathieu Bosch, Zhong-Min Su, Qiang Zhang, Shun-Li Li, Ya-Qian Lan*, Shuai Yuan and Hong-Cai Zhou*. Journal of the American Chemical Society, 2016, 138(16): 5299-5307.

link.pngLink   doc.pngPDF


145

112.gif

Hexagonal@Cubic CdS Core@Shell Nanorod Photocatalyst for Highly Active Production of H2 with Unprecedented Stability

Kui Li, Min Han, Rong Chen, Shun-Li Li, Shuai-Lei Xie, Chengyu Mao, Xianhui Bu, Xue-Li Cao, Long-Zhang Dong, Pingyun Feng* and Ya-Qian Lan*. Advanced Materials, 2016, 28(40): 8906-8911.

link.pngLink   doc.pngPDF


144

111.gif

Molybdenum Disulfide/Nitrogen-Doped Reduced Graphene Oxide Nanocomposite with Enlarged Interlayer Spacing for Electrocatalytic Hydrogen Evolution

Yu-Jia Tang, Yu Wang, Xiao-Li Wang, Shun-Li Li, Wei Huang, Long-Zhang Dong, Chun-Hui Liu, Ya-Fei Li* and Ya-Qian Lan*. Advanced Energy Materials, 2016, 6(12): 201600116.

link.pngLink   doc.pngPDF


143

110.jpg

Engineering Zn1-xCdxS/CdS Heterostructures with Enhanced Photocatalytic Activity

Kui Li, Rong Chen, Shun-Li Li, Shuai-Lei Xie, Long-Zhang Dong, Zhen-Hui Kang*, Jian-Chun Bao* and Ya-Qian Lan*. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8(23): 14535-14541.

link.pngLink   doc.pngPDF


142

109.gif

Engineering the Morphology and Configuration of Ternary Heterostructures for Improving Their Photocatalytic Activity

Kui Li, Rong Chen, Shun-Li Li, Shuai-Lei Xie, Xue-Li Cao, Long-Zhang Dong, Jian-Chun Bao* and Ya-Qian Lan*. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8(7): 4516-4522.

link.pngLink   doc.pngPDF


141

108.gif

A Stable Alq3@MOF Composite for White-Light Emission

Wei Xie, Wen-Wen He, Dong-Ying Du, Shun-Li Li, Jun-Sheng Qin, Zhong-Min Su*, Chun-Yi Su and, Ya-Qian Lan*. Chemical Communications, 2016, 52(16): 3288-3291.

link.pngLink   doc.pngPDF


140

105.gif

The Enhancement on Proton Conductivity of Stable Polyoxometalate-Based Coordination Polymers by the Synergistic Effect of MultiProton Units

Jing Li, Xue-Li Cao, Yuan-Yuan Wang, Shu-Ran Zhang, Dong-Ying Du, Jun-Sheng Qin, Shun-Li Li, Zhong-Min Su* and Ya-Qian Lan*. Chemistry - A European Journal, 2016, 22(27): 9299-9304. (Hot Paper)

link.pngLink   doc.pngPDF


139

104.gif

Polyoxometalate-Based Metal-Organic Framework-Derived Hybrid Electrocatalysts for Highly Efficient Hydrogen Evolution Reaction

Ji-Sen Li, Yu-Jia Tang, Chun-Hui Liu, Shun-Li Li, Run-Han Li, Long-Zhang Dong, Zhi-Hui Dai*, Jian-Chun Bao and Ya-Qian Lan*. Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4(4): 1202-1207.

link.pngLink   doc.pngPDF


138

103.gif

Highly Active Co-Mo-C/NRGO Composite as an Efficient Oxygen Electrode for Water-Oxygen Redox Cycle

Chun-Hui Liu, Yu-Jia Tang, Xiao-Li Wang, Wei Huang, Shun-Li Li*, Long-Zhang Dong and Ya-Qian Lan*. Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4(46): 18100-18106.

link.pngLink   doc.pngPDF


137

102.gif

An Anionic Interpenetrated Zeolite-Like Metal-Organic Framework Composite As a Tunable Dual-Emission Luminescent Switch for Detecting Volatile Organic Molecules

Wei Xie, Wen-Wen He, Shun-Li Li, Kui-Zhan Shao, Zhong-Min Su* and Ya-Qian Lan*. Chemistry - A European Journal, 2016, 22(48): 17298-17304.

link.pngLink   doc.pngPDF


136

117.jpg

A Water-Stable Metal-Organic Framework for Highly Sensitive and Selective Sensing of Fe3+ Ion

Bing-Lei Hou, Dan Tian, Jiang Liu, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li*, Dong-Sheng Li and Ya-Qian Lan*. Inorganic Chemistry, 2016, 55(20): 10580-10586.

link.pngLink   doc.pngPDF


135

117.jpg

In Situ Synthesis of Porous ZnO-Embedded Zn1-xCdxS/CdS Heterostructures for Enhanced Photocatalytic Activity

Rong Chen, Kui Li, Xiao-Shu Zhu, Shuai-Lei Xie, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li* and Ya-Qian Lan*. CrystEngComm, 2016, 18(8): 1446-1452.

link.pngLink   doc.pngPDF


134

134.jpg

Polyoxometalate-Assisted Fabrication of the Pd Nanoparticle/Reduced Graphene Oxide Nanocomposite with Enhanced Methanol-Tolerance for the Oxygen Reduction Reaction

Ji-Sen Li, Hui-Qing Dong, Shun-Li Li, Run-Han Li, Zhi-Hui Dai*, Jian-Chun Bao and Ya-Qian Lan*. New Journal of Chemistry, 2016, 40(2): 914-918.

link.pngLink doc.pngPDF


133

133.jpg

Two New Silver Triazole Frameworks with Polyoxometalate Templates

Jing-Quan Sha*, Xi-Ya Yang, Peipei Zhu, Ya-Qian Lan* and Ning Sheng. RSC Advances, 2016, 6(110): 108328-108334.

link.pngLink   doc.pngPDF


132

130.jpg

Coralloid Co2P2O7 Nanocrystals Encapsulated by Thin Carbon Shells for Enhanced Electrochemical Water Oxidation

Yingxue Chang, Nai-En Shi, Shulin Zhao, Dongdong Xu, Chunyan Liu, Yu-Jia Tang, Zhihui Dai, Ya-Qian Lan, Min Han* and Jianchun Bao*. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8(34): 22534-22544.


link.pngLink   doc.pngPDF


131

131.jpg


Two-Dimensional Nanostructures of Non-Layered Ternary Thiospinels and Their Bifunctional Electrocatalytic Properties for Oxygen Reduction and Evolution: the Case of CuCo2S4 Nanosheets

Shulin Zhao, Yu Wang, Qinghua Zhang, Yafei Li, Lin Gu, Zhihui Dai, Suli Liu, Ya-Qian Lan, Min Han* and Jianchun Bao*. Inorganic Chemistry Frontiers, 2016, 3(12): 1501-1509.

link.pngLink   doc.pngPDF


130

100.jpg

A Microporous Cu-MOF with Optimized Open Metal Sites and Pore Spaces for High Gas Storage and Active Chemical Fixation of CO2

Chao-Ying Gao, Hong-Rui Tian, Jing Ai, Lei-Jiao Li, Song Dang, Ya-Qian Lan and Zhong-Ming Sun*. Chemical Communications, 2016, 52(74): 11147-11150.

link.pngLink   doc.pngPDF


Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top