. 2017


165

114.jpg

Effect of Imidazole Arrangements on Proton-Conductivity in Metal–Organic Frameworks

Feng-Ming Zhang, Long-Zhang Dong, Jun-Sheng Qin, Wei Guan, Jiang Liu, Shun-Li Li, Meng Lu, Ya-Qian Lan*, Zhong-Min Su and Hong-Cai Zhou*. Journal of the American Chemical Society, 2017, 139(17): 6183-6189.   

link.pngLink   doc.pngPDF


164

113.gif


Surfactant-Assisted Phase-Selective Synthesis of New Cobalt MOFs and Their Efficient Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction

Ya-Pan Wu, Wei Zhou, Jun Zhao, Wen-Wen Dong, Ya-Qian Lan, Dong-Sheng Li*, Chenghua Sun* and Xianhui Bu*. Angewandte Chemie International Edition, 2017, 56: 13001-13005. (VIP Paper)   

link.pngLink   doc.pngPDF


163

112.gif

POM-Based Metal-Organic Framework/Reduced Graphene Oxide Nanocomposites with Hybrid Behavior of Battery-Supercapacitor for Superior Lithium Storage

Tao Wei, Mi Zhang, Ping Wu, Yu-Jia Tang, Shun-Li Li*, Feng-Cui Shen, Xiao-Li Wang, Xin-Ping Zhou, Quan-Chao Zhuang and Ya-Qian Lan*. Nano Energy, 2017, 34: 205-214.

link.pngLink   doc.pngPDF


162

111.gif

A Highly Stable Polyoxometalate-Based Metal-Organic Framework with π-π Stacking for Enhancing Lithium Ion Battery Performance

Qing Huang, Tao Wei, Mi Zhang, Long-Zhang Dong, A-Man Zhang, Shun-Li Li, Wen-Jing Liu, Jiang Liu and Ya-Qian Lan*. Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5(18): 8477-8483.

link.pngLink   doc.pngPDF


161

110.jpg

Bimetallic Carbides-Based Nanocomposite as Superior Electrocatalyst for Oxygen Evolution Reaction

Yu-Jia Tang, Chun-Hui Liu, Wei Huang, Xiao-Li Wang, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li*, and Ya-Qian Lan*. ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(20): 16977-16985.   

link.pngLink   doc.pngPDF


160

109.gif

CoV2O6-V2O5 Coupled with Porous N-Doped Reduced Graphene Oxide Composite as a Highly Efficient Electrocatalyst for Oxygen Evolution

Feng-Cui Shen, Yu Wang, Yu-Jia Tang, Shun-Li Li, Ya-Fei Li*, Yi-Rong Wang, Long-Zhang Dong, Yan Xu and Ya-Qian Lan*. ACS Energy Letter, 2017, 2(6): 1327-1333.

link.pngLink   doc.pngPDF


159

108.gif

Synergistic Conductivity Effect in a Proton Sources-Coupled Metal–Organic Framework

Xiao-Min Li, Long-Zhang Dong , Shun-Li Li, Gang Xu, Jiang Liu*, Feng-Ming Zhang, Li-Shi Lu and Ya-Qian Lan*. ACS Energy Letter, 2017, 2(10): 2313-2318.

link.pngLink   doc.pngPDF


158

105.gif

A Highly Stable Polyoxometalate-Based Metal-Organic Framework with an ABW Zeolite-Like Structure

Xiao-Xin Li, Feng-Cui Shen, Jiang Liu, Shun-Li Li, Long-Zhang Dong, Qiang Fu, Zhong-Min Su* and Ya-Qian Lan*. Chemical Communications, 2017, 53(72): 10054-10057.

link.pngLink   doc.pngPDF


157

104.gif

Controllable Porosity Conversion of Metal-Organic Frameworks Composed of Natural Ingredients for Drug Delivery

Jiang Liu, Tian-Yi Bao, Xi-Ya Yang, Pei-Pei Zhu, Lian-He Wu, Jing-Quan Sha*, Lei Zhang, Long-Zhang Dong, Xue-Li Cao and Ya-Qian Lan*. Chemical Communications, 2017, 53(55): 7804-7807.

link.pngLink   doc.pngPDF


156

103.gif

Diamondoid-Structured Polymolybdate-Based Metal-Organic Frameworks as High-Capacity Anodes for Lithium-Ion Batteries   

Yuan-Yuan Wang, Mi Zhang, Shun-Li Li, Shu-Ran Zhang, Wei Xie, Jun-Sheng Qin, Zhong-Min Su* and Ya-Qian Lan*. Chemical Communications, 2017, 53(37): 5204-5207.

link.pngLink   doc.pngPDF


155

102.gif

Efficient Electrocatalyst for the Hydrogen Evolution Reaction Derived from Polyoxotungstate/Polypyrrole/Graphene

Xiao-Li Wang, Yu-Jia Tang, Wei Huang, Chun-Hui Liu, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li* and Ya-Qian Lan*. ChemSusChem, 2017, 10(11): 2402-2407.   (VIP Paper)

link.pngLink   doc.pngPDF


154

117.jpg

Polyoxomolybdate–Polypyrrole/Reduced Graphene Oxide Nanocomposite as High-Capacity Electrodes for Lithium Storage

Mi Zhang, Tao Wei, A-Man Zhang, Shun-Li Li, Feng-Cui Shen, Long-Zhang Dong, Dong-Sheng Li and Ya-Qian Lan*. ACS Omega, 2017, 2 (9): 5684-5690.

link.pngLink   doc.pngPDF


153

114.jpg

Adsorption of three selected pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) onto MIL-101(Cr)/natural polymer composite beads

Ning Zhuo, Yaqian Lan, Weiben Yang*, Zhen Yang*, Xiaomin Li, Xia Zhou, Yang Liu, Jiachun Shen, Xuntong Zhang. Separation and Purification Technology, 2017, 177: 272-280.

link.pngLink   doc.pngPDF


152

117.jpg

Theoretical and experimental studies on three water-stable, isostructural, paddlewheel based semiconducting metal-organic frameworks

Xiaowei Yang, Yuan Zhang, Feng Li, Tiantian Guo, Yong Wu, Fengyan Jin, Min Fang*, Yaqian Lan, Yafei Li, Yong Zhou* and   Zhigang Zou. Dalton Transactions, 2017, 46(25): 8204-8218.

link.pngLink   doc.pngPDF


151

117.jpg

Syntheses of Exceptionally Stable Al(III) Metal-Organic Frameworks: How to Grow High Quality Large Single Crystals?

Yuanyuan Guo, Jun Zhang, Long-Zhang Dong, Yan Xu, Wei Han, Min Fang*, Hong-Ke Liu, Yong Wu* and Ya-Qian Lan*. Chemistry - A European Journal, 2017, 23(61): 15518-15528.

link.pngLink   doc.pngPDF


150

134.jpg

Co-Doped Zn1-xCdxS Nanocrystals from Metal-Organic Framework Precursors: Porous Microstructure and Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution

Xiu Tang, Jia-Hui Zhao, Yu-Han Li, Zi-Ji Zhou, Kui Li*, Fu-Tian Liu* and Ya-Qian Lan*. Dalton Transactions, 2017, 46(32): 10553-10557.

link.pngLink   doc.pngPDF


149

133.jpg

Polyoxometalate-Incorporated Metallapillararene/Metallacalixarene Metal-Organic Frameworks as Anode Materials for Lithium Ion Batteries

Xi-Ya Yang, Tao Wei, Ji-Sen Li, Ning Sheng, Pei-Pei Zhu, Jing-Quan Sha*, Tong Wang and Ya-Qian Lan*. Inorganic Chemistry, 2017, 56(14): 8311-8318.

link.pngLink   doc.pngPDF


148

131.jpg


Encapsulation of an Iridium Complex in a Metal-Organic Framework to Give a Composite with Efficient White Light Emission

Wei Xie, Jun-Sheng Qin, Wen-Wen He, Kui-Zhan Shao, Zhong-Min Su*, Dong-Ying Du, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Inorganic Chemistry Frontiers, 2017, 4(3): 547-552.

link.pngLink   doc.pngPDF


Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top