. 2018


189

114.jpg

Oriented Electron Transmission in Polyoxometalate-Metalloporphyrin Organic Framework for Highly Selective Electroreduction of CO2

Yi-Rong Wang, Qing Huang, Chun-Ting He, Yifa Chen, Jiang Liu, Feng-Cui Shen and Ya-Qian Lan*. Nature Communications, 2018, 9: 4466.

link.pngLink   doc.pngPDF


188

113.gif

Exploring the Performance Improvement of the Oxygen Evolution Reaction in a Stable Bimetal‐Organic Framework System

Xiao-Li Wang, Long-Zhang Dong, Man Qiao, Yu-Jia Tang, Jiang Liu, Yafei Li,* Shun-Li Li, Jia-Xin Su and Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2018, 57(31): 9660-9664.(Hot Paper) (Inside Cover)

link.pngLink   doc.pngPDF


187

112.gif

Rational Design of MOF/COF Hybrid Materials for Photocatalytic H2 Evolution in the Presence of Sacrificial Electron Donors

Feng-Ming Zhang, Jing-Li Sheng, Zhao-Di Yang, Xiao-Jun Sun, Hong-Liang Tang, Meng Lu, Hong Dong, Feng-Cui Shen, Jiang Liu and Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2018, 57(37): 12106-12110.

link.pngLink   doc.pngPDF


186

111.gif

Investigation of the Enhanced Lithium Battery Storage in a Polyoxometalate Model: From Solid Spheres to Hollow Balls

Wen‐Jing Liu, Ge Yu, Mi Zhang, Run‐Han Li, Long‐Zhang Dong, Hui‐Si Zhao, Yong‐Jun Chen, Zhi‐Feng Xin, Shun‐Li Li and Ya-Qian Lan*. Small Methods, 2018, 1800154.

link.pngLink   doc.pngPDF


185

110.jpg

Cobalt@Nitrogen‐Doped Porous Carbon Fiber Derived from the Electrospun Fiber of Bimetal–Organic Framework for Highly Active Oxygen Reduction

Qing Bai, Feng‐Cui Shen, Shun‐Li Li, Jiang Liu, Long‐Zhang Dong, Zeng‐Mei Wang* and Ya-Qian Lan*. Small Methods, 2018, 1800049.

link.pngLink   doc.pngPDF


184

109.gif

Polyoxometalate-Based Metal–Organic Frameworks with Conductive Polypyrrole for Supercapacitor

Hai-Ning Wang, Mi Zhang, A-Man Zhang, Fengcui Shen, Xiao-Kun Wang, Sheng-Nan Sun, Yong-Jun Chen and Ya-Qian Lan*. ACS Applied Materials & Interfaces, 2018,10 (38): 32265-32270.

link.pngLink   doc.pngPDF


183

108.gif

A Pair of Rare Three-Dimensional Chiral Polyoxometalate-Based Metal-Organic Framework Enantiomers Featuring Superior Performance as the Anode of Lithium-Ion Battery

Weiwei Cheng, Fengcui Shen, Yun-Shan Xue, Xi-Ming Luo, Min Fang, Ya-Qian

Lan* and Yan Xu*. ACS Applied Energy Materials, 2018, 1(9): 4931-4938.

link.pngLink    doc.pngPDF


182

105.gif

Polyoxometalate Precursors for Precisely Controlled Synthesis of Bimetallic Sulfide Heterostructure through Nucleation-Doping Competition

Yu-Jia Tang, A-Man Zhang, Hong-Jing Zhu, Long-Zhang Dong, Xiao-Li Wang, Min Han, Shun-Li Li, Xiang-Xing Xu and Ya-Qian Lan*. Nanoscale, 2018, 10: 8404-8412.

link.pngLink    doc.pngPDF


181

104.gif

Encapsulating Ionic Liquids into POM-Based MOFs to Improve their Conductivity for Superior Lithium Storage

Mi Zhang , A-Man Zhang, Xiao-Xiao Wang, Qing Huang, Xiaoshu Zhu, Xiao-Li Wang, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li* and Ya-Qian Lan*. Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6: 8735-8741.

link.pngLink    doc.pngPDF


180

103.gif

Solid-Phase Hot-Pressing Synthesis of POMOFs on Carbon Cloth and Derived Phosphides for All pH Value Hydrogen Evolution

Yu-Jia Tang,   Yifa Chen,   Hong-Jing Zhu,   A-Man Zhang,   Xiao-Li Wang,   Long-Zhang Dong,   Shun-Li Li   and   Qiang Xu* and Ya-Qian Lan*. Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6: 21969-21977.(Hot Paper)

link.pngLink   doc.pngPDF


179

102.gif

Self-Assembly of Polyoxometalate/Reduced Graphene Oxide Composites Induced by Ionic Liquids as a High-Rate Cathode for Batteries: “Killing Two Birds with One Stone”

Feng-Cui Shen, Yi-Rong Wang, Shun-Li Li, Jiang Liu, Long-Zhang Dong, Tao Wei, Yu-Chen Cui, Xing Long Wu, Yan Xu* and Ya-Qian Lan*. Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6: 1743-1750.

link.pngLink    doc.pngPDF


178

117.jpg

Polyoxometalate‐Decorated g‐C3N4Wrapping Snowflake‐Like CdS Nanocrystal for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution

Xue-Li Zhai, Jiang Liu*, Ling-Yun Hu, Jian-Chun Bao* and Ya-Qian Lan*. Chemistry – A European Journal, 2018, 24(59): 15930-15936.

link.pngLink    doc.pngPDF


177

117.jpg

A Well-Established POM-Based Single-Crystal Proton-Conducting Model Incorporating Multiple Weak Interactions

Xue-Li Cao, Shuai-Lei Xie, Shun-Li Li, Long-Zhang Dong, Jiang Liu, Xi-Xi Liu, Wen-Bin Wang, Zhong-Min Su, Wei Guan* and Ya-Qian Lan*. Chemistry – A European Journal, 2018, 24(10): 2365-2369.

link.pngLink    doc.pngPDF


176

164.jpg

Polyoxometalate-encapsulated twenty-nuclear silver-tetrazole nanocage frameworks as highly active electrocatalysts for the hydrogen evolution reaction

Shaobin Li, Li Zhang, Yaqian Lan, Kevin P. O’Halloran, Huiyuan Ma and   Haijun Pang.   Chemical Communications, 2018, 54(16): 1964-1967.

link.pngLink    doc.pngPDF


175

134.jpg

Polyoxometalate-Based Metal–Organic Framework on Carbon Cloth with a Hot-Pressing Method for High-Performance Lithium-Ion Batteries

A-Man Zhang, Mi Zhang, Di Lan, Hai-Ning Wang, Yu-Jia Tang, Xiao-Li Wang, Long-Zhang Dong, Lei Zhang, Shun-Li Li* and Ya-Qian Lan*. Inorganic Chemistry, 2018, 57 (18): 11726-11731.

link.pngLink    doc.pngPDF


174

133.jpg

Introduction of Molecular Building Blocks to Improve the Stability of Metal–Organic Frameworks for Efficient Mercury Removal

Shu-Yi Jiang, Wen-Wen He, Shun-Li Li, Zhong-Min Su* and Ya-Qian Lan*. Inorganic Chemistry, 2018, 57(10): 6118-6123.

link.pngLink    doc.pngPDF


173

168.gif

Assembly of Multifold Helical Polyoxometalate-Based Metal−Organic Frameworks as Anode Materials in Lithium-Ion Batteries

Meng-Ting Li, Xi-Ya Yang, Ji-Sen Li, Ning Sheng, Guo-Dong Liu, Jing-Quan Sha* and Ya-Qian Lan*. Inorganic Chemistry, 2018, 57(7): 3865-3872.

link.pngLink    doc.pngPDF


172

167.jpg

Sulfur-Containing Bimetallic Metal Organic Frameworks with Multi-Fold Helix as Anode of Lithium Ion Batteries

Meng-Ting Li, Ning Kong, Ya-Qian Lan* and Zhong-Min Su*. Dalton Transactions, 2018, 47: 4827-4832.

link.pngLink    doc.pngPDF


171

166.jpg

Liquid-Free Single-Crystal to Single-Crystal Transformations in Coordination Polymers

Wen-Wen He, Shun-Li Li* and Ya-Qian Lan*. Inorganic Chemistry Frontiers, 2018, 5: 279-300.

link.pngLink    doc.pngPDF


170

164.jpg

SbSI Nanocrystals: An Excellent Visible Light Photocatalyst with Efficient Generation of Singlet Oxygen

Chong Wang, Mian Zhang, Yong Fang, Gaoyu Chen, Qi Li, Xuexi Sheng, Xiangxing Xu*, Junfeng Hui*, Yaqian Lan, Min Fang, Xiaojun Wang, Xinping Wang, Zhihui Dai, Jianchun Bao, and Peng Wang*. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2018, 6(9): 12166-12175.

link.pngLink    doc.pngPDF


169

164.jpg

Tunable MoS2/SnO2 P–N Heterojunctions for an Efficient Trimethylamine Gas Sensor and 4-Nitrophenol Reduction Catalyst

Xiu-Qing Qiao, Zhen-Wei Zhang, Dong-Fang Hou, Dong-Sheng Li*, Yunlin Liu, Ya-Qian Lan, Jian Zhang, Pingyun Feng, and Xianhui Bu*. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2018, 6(9): 12375-12384.

link.pngLink    doc.pngPDF


168

164.jpg

Improved conductivity of a new Co(ii)-MOF by assembled acetylene black for efficient hydrogen evolution reaction

Wei Zhou, Ya-Pan Wu, Xiao Wang, Jun-Wu Tian, Dan-Dan Huang, Jun Zhao, Ya-Qian Lan   and   Dong-Sheng Li*. CrystEngComm, 2018, 20(33): 4804-4809.

link.pngLink    doc.pngPDF


167

164.jpg

A Stable Polyoxometalate-Based Porous Coordination Polymer with High Proton Conductivity

Yu-Hui Luo, Li-Qiang Yi, Jia-Ni Lu, Long-Zhang Dong and Ya-Qian Lan*. CrystEngComm, 2018, 20(39): 6077-6081.

link.pngLink    doc.pngPDF


166

164.gif

Proton Conductivity Resulting from Different Triazole-Based Ligands in Two New Bifunctional Decavanadates

Jia-Peng Cao, Feng-Cui Shen, Xi-Ming Luo, Chen-Hui Cui, Ya-Qian Lan* and Yan Xu*. RSC Advances, 2018, 8: 18560-18566.

link.pngLink‍   doc.pngPDF


BOOK

Wen-Jing Liu, Xiao-Li Wang, Ya-Qian Lan. Polyoxometalates Assemblies and Their Electrochemical Applications. POLYOXOMETALATE-BASED ASSEMBLIES AND FUNCTIONAL MATERIALS, Publisher: Springer International Publishing, 2018, 176, 89-119.

link.pngLink   doc.pngPDF


Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top