163
Effect of Imidazole Arrangements on Proton-Conductivity in Metal–Organic Frameworks
Feng-Ming Zhang, Long-Zhang Dong, Jun-Sheng Qin, Wei Guan, Jiang Liu, Shun-Li Li, Meng Lu, Ya-Qian Lan*, Zhong-Min Su, Hong-Cai Zhou*. Journal of the American Chemical Society, 2017, 139(17): 6183-6189.  Link PDF
162
Surfactant-Assisted Phase-Selective Synthesis of New Cobalt MOFs and Their Efficient Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction
Ya-Pan Wu, Wei Zhou, Jun Zhao, Wen-Wen Dong, Ya-Qian Lan, Dong-Sheng Li*, Chenghua Sun*, Xianhui Bu*. Angewandte Chemie International Edition, 2017, 56, 13001-13005 (VIP Paper)  Link PDF
161
POM-based metal-organic framework/reduced graphene oxide nanocomposites with hybrid behavior of battery-supercapacitor for superior lithium storage
Tao Wei, Mi Zhang, Ping Wu, Yu-Jia Tang, Shun-Li Li*, Feng-Cui Shen, Xiao-Li Wang, Xin-Ping Zhou, Quan-Chao Zhuang, Ya-Qian Lan*. Nano Energy, 2017, 34, 205-214. Link PDF
160
A highly stable polyoxometalate-based metal-organic framework with π-π stacking for enhancing lithium ion battery performance
Qing Huang, Tao Wei, Mi Zhang, Long-Zhang Dong, A-Man Zhang, Shun-Li Li, Wen-Jing Liu, Jiang Liu, Ya-Qian Lan*. Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5(18): 8477-8483.  Link PDF
159
Bimetallic Carbides-Based Nanocomposite as Superior Electrocatalyst for Oxygen Evolution Reaction
Yu-Jia Tang, Chun-Hui Liu, Wei Huang, Xiao-Li Wang, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li*, and Ya-Qian Lan*. ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(20): 16977-16985.  Link PDF
158
CoV2O6-V2O5 Coupled with Porous N-Doped Reduced Graphene Oxide Composite as a Highly Efficient Electrocatalyst for Oxygen Evolution
Feng-Cui Shen, Yu Wang,1, Yu-Jia Tang, Shun-Li Li, Ya-Fei Li*, Yi-Rong Wang, Long-Zhang Dong, Yan Xu, Ya-Qian Lan*. ACS Energy Letter, 2017, 1327–1333.  Link PDF
157
Synergistic Conductivity Effect in a Proton Sources-Coupled Metal–Organic Framework
Xiao-Min Li, Long-Zhang Dong , Shun-Li Li, Gang Xu, Jiang Liu*, Feng-Ming Zhang, Li-Shi Lu, Ya-Qian Lan*. ACS Energy Letter, 2017, 2, 2313–2318. Link PDF
156
A highly stable polyoxometalate-based metal-organic framework with an ABW zeolite-like structure
Xiao-Xin Li, Feng-Cui Shen, Jiang Liu, Shun-Li Li, Long-Zhang Dong, Qiang Fu, Zhong-Min Su*, Ya-Qian Lan*. Chemical Communications, 2017, 53(72): 10054-10057.  Link PDF
155
Controllable porosity conversion of metal-organic frameworks composed of natural ingredients for drug delivery
Jiang Liu, Tian-Yi Bao, Xi-Ya Yang, Pei-Pei Zhu, Lian-He Wu, Jing-Quan Sha*, Lei Zhang, Long-Zhang Dong, Xue-Li Cao, Ya-Qian Lan*. Chemical Communications, 2017, 53(55): 7804-7807.  Link PDF
154
Diamondoid-structured polymolybdate-based metal-organic frameworks as high-capacity anodes for lithium-ion batteries  
Yuan-Yuan Wang, Mi Zhang, Shun-Li Li, Shu-Ran Zhang, Wei Xie, Jun-Sheng Qin, Zhong-Min Su*, Ya-Qian Lan*. Chemical Communications, 2017, 53(37): 5204-5207.  Link PDF
153
Efficient Electrocatalyst for the Hydrogen Evolution Reaction Derived from Polyoxotungstate/Polypyrrole/Graphene
Xiao-Li Wang, Yu-Jia Tang, Wei Huang, Chun-Hui Liu, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li*, Ya-Qian Lan*. ChemSusChem, 2017, 10(11): 2402-2407.  (VIP Paper) Link PDF
152
Polyoxomolybdate–Polypyrrole/Reduced Graphene Oxide Nanocomposite as High-Capacity Electrodes for Lithium Storage
Mi Zhang⊥, Tao Wei⊥, A-Man Zhang, Shun-Li Li, Feng-Cui Shen, Long-Zhang Dong, Dong-Sheng Li, Ya-Qian Lan*. ACS Omega, 2017, 2 (9),  5684–5690. Link PDF
151
Syntheses of Exceptionally Stable Al(III) Metal-Organic Frameworks: How to Grow High Quality Large Single Crystals?
Yuan-Yuan Guo, Jun Zhang, Long-Zhang Dong, Yan Xu, Wei Han, Min Fang*, Hong-Ke Liu, Yong Wu*, Ya-Qian Lan*. Chemistry – A European Journal, 23, 15518–15528.  Link PDF
150
Co-doped Zn1-xCdxS nanocrystals from metal-organic framework precursors: porous microstructure and efficient photocatalytic hydrogen evolution
Xiu Tang, Jia-Hui Zhao, Yu-Han Li, Zi-Ji Zhou, Kui Li*, Fu-Tian Liu*, and Ya-Qian Lan*. Dalton Transactions, 2017, 46(32): 10553-10557.  Link PDF
149
One-pot synthesis of core-shell Cu@SiO2 nanospheres and their catalysis for hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane and hydrazine borane
Xi-Ya Yang, Tao Wei, Ji-Sen Li, Ning Sheng, Pei-Pei Zhu, Jing-Quan Sha*, Tong Wang,  Ya-Qian Lan*. Inorganic Chemistry, 2017, 56(14): 8311-8318.  Link PDF
148
Encapsulation of an iridium complex in a metal-organic framework to give a composite with efficient white light emission
Wei Xie, Jun-Sheng Qin, Wen-Wen He, Kui-Zhan Shao, Zhong-Min Su*, Dong-Ying Du, Shun-Li Li, Ya-Qian Lan*. Inorganic Chemistry Frontiers, 2017, 4(3): 547-552.  Link PDF
Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top