147
Coupled molybdenum carbide and reduced graphene oxide electrocatalysts for efficient hydrogen evolution
Ji-Sen Li, Yu Wang, Chun-Hui Liu, Shun-Li Li, Yu-Guang Wang, Long-Zhang Dong, Zhi-Hui Dai*, Ya-Fei Li, Ya-Qian Lan*. Nature Communications, 2016, 7:11204. Link PDF
146
Derivation and Decoration of Nets with Trigonal-Prismatic Nodes: A Unique Route to Reticular Synthesis of Metal-Organic Frameworks
Jun-Sheng Qin, Dong-Ying Du, Mian Li, Xi-Zhen Lian, Long-Zhang Dong, Mathieu Bosch, Zhong-Min Su, Qiang Zhang, Shun-Li Li, Ya-Qian Lan*, Shuai Yuan, Hong-Cai Zhou*. Journal of the American Chemical Society, 2016, 138(16): 5299-5307.  Link PDF
145
Hexagonal@Cubic CdS Core@Shell Nanorod Photocatalyst for Highly Active Production of H2 with Unprecedented Stability
Kui Li, Min Han, Rong Chen, Shun-Li Li, Shuai-Lei Xie, Chengyu Mao, Xianhui Bu, Xue-Li Cao, Long-Zhang Dong, Pingyun Feng*, Ya-Qian Lan*. Advanced Materials, 2016, 28(40): 8906-8911. Link PDF
144
Molybdenum Disulfide/Nitrogen-Doped Reduced Graphene Oxide Nanocomposite with Enlarged Interlayer Spacing for Electrocatalytic Hydrogen Evolution

Yu-Jia Tang, Yu Wang, Xiao-Li Wang, Shun-Li Li, Wei Huang, Long-Zhang Dong, Chun-Hui Liu, Ya-Fei Li*, Ya-Qian Lan*. Advanced Energy Materials, 2016, 6(12): 201600116.  Link PDF

143
Engineering Zn1-xCdxS/CdS Heterostructures with Enhanced Photocatalytic Activity
Kui Li, Rong Chen, Shun-Li Li, Shuai-Lei Xie, Long-Zhang Dong, Zhen-Hui Kang*, Jian-Chun Bao*, Ya-Qian Lan*. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8(23): 14535-14541.  Link PDF
142
Engineering the morphology and configuration of ternary heterostructures for improving photocatalytic activity
Kui Li, Rong Chen, Shun-Li Li, Shuai-Lei Xie, Xue-Li Cao, Long-Zhang Dong, Jian-Chun Bao*, Ya-Qian Lan*. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8(7): 4516-4522.  Link PDF
141
A stable Alq3@MOF composite for white-light emission
Wei Xie, Wen-Wen He, Dong-Ying Du, Shun-Li Li, Jun-Sheng Qin, Zhong-Min Su*, Chun-Yi Sun, Ya-Qian Lan*. Chemical Communications, 2016, 52(16): 3288-3291.  Link PDF
140
The Enhancement on Proton Conductivity of Stable Polyoxometalate-Based Coordination Polymers by the Synergistic Effect of MultiProton Units
Jing Li, Xue-Li Cao, Yuan-Yuan Wang, Shu-Ran Zhang, Dong-Ying Du, Jun-Sheng Qin, Shun-Li Li, Zhong-Min Su*, Ya-Qian Lan*. Chemistry - A European Journal, 2016, 22(27): 9299-9304. (Hot Paper)  Link PDF
139
Polyoxometalate-based metal-organic framework-derived hybrid electrocatalysts for highly efficient hydrogen evolution reaction
Ji-Sen Li, Yu-Jia Tang, Chun-Hui Liu, Shun-Li Li, Run-Han Li, Long-Zhang Dong, Zhi-Hui Dai*, Jian-Chun Bao, Ya-Qian Lan*. Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4(4): 1202-1207  Link PDF
138
Highly active Co-Mo-C/NRGO composite as an efficient oxygen electrode for water-oxygen redox cycle
Chun-Hui Liu, Yu-Jia Tang, Xiao-Li Wang, Wei Huang, Shun-Li Li*, Long-Zhang Dong, Ya-Qian Lan*. Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4(46): 18100-18106.  Link PDF
137
An Anionic Interpenetrated Zeolite-Like Metal-Organic Framework Composite As a Tunable Dual-Emission Luminescent Switch for Detecting Volatile Organic Molecules
Wei Xie, Wen-Wen He, Shun-Li Li, Kui-Zhan Shao, Zhong-Min Su*, Ya-Qian Lan*. Chemistry - A European Journal, 2016, 22(48): 17298-17304.  Link PDF
136
A Water-Stable Metal-Organic Framework for Highly Sensitive and Selective Sensing of Fe3+ Ion
Bing-Lei Hou, Dan Tian, Jiang Liu, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li*, Dong-Sheng Li, Ya-Qian Lan*. Inorganic Chemistry, 2016, 55(20): 10580-10586.  Link PDF
135
In situ synthesis of porous ZnO-embedded Zn1-xCdxS/CdS heterostructures for enhanced photocatalytic activity
Rong Chen, Kui Li, Xiao-Shu Zhu, Shuai-Lei Xie, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li*, Ya-Qian Lan*. CrystEngComm, 2016, 18(8): 1446-1452. Link PDF
134
Polyoxometalate-assisted fabrication of the Pd nanoparticle/reduced graphene oxide nanocomposite with enhanced methanol-tolerance for the oxygen reduction reaction
Ji-Sen Li, Hui-Qing Dong, Shun-Li Li, Run-Han Li, Zhi-Hui Dai*, Jian-Chun Bao, Ya-Qian Lan*. New Journal of Chemistry, 2016, 40(2): 914-918.  Link PDF
133
Two new silver triazole frameworks with polyoxometalate templates
Jing-Quan Sha*, Xi-Ya Yang, Pei-Pei Zhu, Ya-Qian Lan*, Ning Sheng. RSC Advances, 2016, 6(110): 108328-108334.
 Link PDF
132
Coralloid Co2P2O7 Nanocrystals Encapsulated by Thin Carbon Shells for Enhanced Electrochemical Water Oxidation
Yingxue Chang, Nai-En Shi, Shulin Zhao, Dongdong Xu, Chunyan Liu, Yu-Jia Tang, Zhihui Dai, Ya-Qian Lan, Min Han*, Jianchun Bao*. ACS Applied
Materials & Interfaces, 2016, 8(34): 22534-22544.  Link PDF
131
Two-dimensional nanostructures of non-layered ternary thiospinels and their bifunctional electrocatalytic properties for oxygen reduction and evolution: the case of CuCo2S4 nanosheets
Shulin Zhao, Yu Wang, Qinghua Zhang, Yafei Li, Lin Gu, Zhihui Dai, Suli Liu, Ya-Qian Lan, Min Han*, Jianchun Bao*. Inorganic Chemistry Frontiers, 2016, 3(12): 1501-1509.  Link PDF**
130
A microporous Cu-MOF with optimized open metal sites and pore spaces for high gas storage and active chemical fixation of CO2
Chao-Ying Gao, Hong-Rui Tian, Jing Ai, Lei-Jiao Li, Song Dang, Ya-Qian Lan, Zhong-Ming Sun*. Chemical Communications, 2016, 52(74):11147-11150
.  Link PDF
Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top