237
Carbon quantum dots enriching molecular nickel polyoxometalate over CdS semiconductor for photocatalytic water splitting
Yinjuan Dong, Qing Han, Qiyu Hu, Chunjiang Xu, Cingzhao Dong, Yong Peng, Yong Ding* and Ya‐Qian Lan*. Applied Catalysis B: Environmentals  , 2021. Link PDF
236
Self-assembly of Hydroxyl Metal-Organic Polyhedra and Polymer into Cu-based Hollow Spheres for Product-selective CO2 Electroreduction
Ru-Xin Yang, Yi-Rong Wang, Guang-Kuo Gao, Lin Chen, Yifa Chen*, Shun-Li Li* and Ya‐Qian Lan*. Small Structures  , 2021. Link PDF
235
Efficient Electron Transfer from Electron‐Sponge Polyoxometalate to Single‐Metal Site Metal–Organic Frameworks for Highly Selective Electroreduction of Carbon Dioxide
Ming‐Liang Sun,Yi‐Rong Wang,Wen‐Wen He*,Rong‐Lin Zhong,Qing‐Zhi Liu,  Shiyou Xu,Jing‐Mei Xu,Xiao‐Long Han,Xueying Ge,Shun‐Li Li,Ya‐Qian Lan*,Abdullah M. Al‐Enizi,Ayman Nafady and Shengqian Ma*. Small, 2021. Link PDF
234
Recent progress and perspectives in heterogeneous photocatalytic CO2 reduction through a solid-gas mode
Hai-Ning Wang, Yan-Hong Zou, Hong-Xu Sun, Yifa Chen*, Shun-Li Li* and Ya-Qian Lan* . Coordination Chemistry Reviews, 2021. Link PDF
233
Metal-organic frameworks for photo/electrocatalysis
Junkuo Gao, Qing Huang, Yuhang Wu, Ya-Qian Lan* and Banglin Chen* . Advanced Energy & Sustainability Research, 2021. Link PDF
232
Exfoliation of Covalent Organic Frameworks into MnO2-Loaded Ultrathin Nanosheets as Efficient Cathode Catalysts for Li-CO2 Battery
Cheng Jiang, Yu Zhang, Mi Zhang, Na-Na Ma, Guang-Kuo Gao, Jian-Hui Wang, Meng-Meng Zhang, Yifa Chen*, Shun-Li Li,* and Ya-Qian Lan*. Cell Reports Physical Science, 2021. Link PDF
231
Ferrocene-Functionalized Polyoxo-Titanium Cluster for CO2 Photoreduction
Jing-Jing Liu , Ning Li, Jia-Wei Sun, Jiang Liu*, Long-Zhang Dong, Su-Juan Yao, Lei Zhang, Zhi-Feng Xin, Jing-Wen Shi, Jing-Xuan Wang, Shun-Li Li* and Ya-Qian Lan*. ACS Catalysis, 2021. Link PDF

230
Enhanced Cuprophilic Interactions in Crystalline Catalysts Facilitate the Highly Selective Electroreduction of CO2 to CH4
Lei Zhang , Xiao-Xin Li, Zhong-Ling Lang, Yang Liu, Jiang Liu, Lin Yuan, Wan-Yue Lu, Yuan-Sheng Xia, Long-Zhang Dong, Da-Qiang Yuan and Ya-Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2021. Link PDF
229
Stepped Channels Integrated Li-S Separator via Photo-induced Multi-dimensional Fabrication of Metal-Organic Frameworks
Guang-Kuo Gao, Yi-Rong Wang, Si-Bo Wang, Ru-Xin Yang, Yifa Chen*, Yu Zhang, Cheng Jiang, Mei-Jie Wei, Huiyuan Ma and Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2021. Link PDF
228
Efficient Charge Migration in Chemically-bonded Prussian Blue Analog/Cds with Beaded Structure for Photocatalytic H2 Evolution
Mi Zhang, Yifa Chen,* Jia-Nan Chang, Cheng Jiang, Wen-Xin Ji, Le-Yan Li, Meng Lu, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li, Yue-Peng Cai and Ya-Qian Lan*. JACS Au, 2021. Link PDF
227
Single Metal Site and Versatile Transfer Channel Merged into Covalent Organic Frameworks Facilitate High-Performance Li-CO2 Batteries
Yu Zhang, Rong-Lin Zhong, Meng Lu, Jian-Hui Wang, Cheng Jiang, Guang-Kuo Gao, Long-Zhang Dong, Yifa Chen, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. ACS Central Science, 2021, 7(1), 175–182. Link PDF
226
Assembly of Two Mesoporous Anionic Metal–Organic Frameworks for Fluorescent Sensing of Metal Ions and Organic Dyes Separation
Yu-Hui Luo*, A-Di Xie, Ming-Gai Hu, Ji Wu, Dong-En Zhang, and Ya-Qian Lan*.Inorganic Chemistry, 2021, 60(1), 167–174. Link PDF
225
Boosting Highly Ordered Porosity in Lanthanum Metal-Organic Frameworks for Ring-Opening Polymerization of γ-Butyrolactone
Yifa Chen, Yong-Jun Chen, Yuquan Qi, Hong-Jing Zhu, Xianqiang Huang, Yi-Rong Wang, Ru-Xin Yang, Yu-He Kan, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Chem, 2021. Link PDF
224
Ultrastable Dioxin‐Linked Metallophthalocyanine Covalent Organic Frameworks as Photo‐Coupled Electrocatalysts for CO2 Reduction
Meng Lu, Mi Zhang, Chun-Guang Liu,  Jiang Liu, Lin-Jie Shang,  Min Wang,  Jia-Nan Chang, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2021. Link PDF
223
Identification of the activity source of CO2 electroreduction by strategic catalytic site distribution in stable supramolecular structure system
Sheng-Nan Sun, Ning Li, Jiang Liu,* Wen-Xin Ji, Long-Zhang Dong, Yi-Rong Wang and Ya-Qian Lan*. National Science Review, 2021. Link PDF
Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top