288
A 3D interconnected metal-organic framework-derived solid-state electrolyte for dendrite-free lithium metal battery
Zhongliang Li, Shuxian Wang, Junkai Shi, Yang Liu, Siyan Zheng, Hanqin Zou, Yilin Chen, Wenxi Kuang, Kui Ding, Luyi Chen, Ya-qian Lan, Yue-peng Cai*, Qifeng Zheng*. Energy Storage Materials, 2022, 47: 262-270. Link PDF
287
Superprotonic Conductivity of a Functionalized Metal–Organic Framework at Ambient Conditions
Xiao-Min Li, Yameng Wang, Yongbiao Mu, Jiang Liu*, Lin Zeng*, and Ya‐Qian Lan. ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14(7): 9264–9271. Link PDF
286
A Microporous Cationic Ga(III)-MOF with Fluorescence Properties for Selective Sensing Fe3+ Ion and Nitroaromatic Compounds
Ji Wu, Hao Zhang, Yuhui Luo*, Wuyue Geng Yaqian Lan*. Chemical Journal of Chinese Universities, 2022, 43(1), 20210617. Link PDF
285
Electronic Tuning of Active Sites in Bifunctional Covalent Organic Frameworks for Photo-Assisted CO2 Electrocatalytic Full Reaction
Huimin Ding, Yi-Rong Wang, Ming Liu, Jing-Wen Shi, Tao-Yuan Yu, Yuan-Sheng Xia, Meng Lu, Yi-Lu Yang, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Chemistry of Materials, 2022, 34(23): 10752-10760. Link PDF
284
Anisotropically Hybridized Porous Crystalline Li-S Battery Separators
Yuluan Zhang, Can Guo, Jie Zhou, Xiaoman Yao, Jie Li, Huifen Zhuang, Yuting Chen, Yifa Chen*, Shun-Li Li, and Ya‐Qian Lan*. Small, 2022, 2206616, Early View. Link PDF
283
CO2 Photoactivation Study of Adenine Nucleobase: Role of Hydrogen-Bonding Traction
Ning Li, Su-Juan Yao, Mei-Jie Wei, Jun He*, Weijie Chi* and Ya‐Qian Lan*. Small, 2022, 2206724, Early View. Link PDF
282
Electroreduction CO2-to-CH4 over Scalable Cu-Porphyrin Based Organic Polymers Promoted by Direct Auxiliary Bonding Interaction
Qi Li, Zeng-Mei Wang*, Yifa Chen*, Yi-Rong Wang, Can Guo, Qing Huang, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li, and Ya‐Qian Lan*. Journal of Materials Chemistry A, 2022, 10: 25356-25362. Link PDF
280
Rational Design and Synthesis of Advanced Metal-Organic Frameworks for Electrocatalytic Water Splitting
Yu-Jia Tang, Ya‐Qian Lan*. SCIENCE CHINA Chemistry, 2022, Just Accepted. Link PDF
279
Demystifying the Roles of Single-Metal-Site and Cluster in CO2 Reduction via Light and Electric Dual-Responsive Polyoxometalate-Based Metal-Organic Frameworks
Qing Huang, Qian Niu, Xiu-Fen Li, Jiang Liu, Sheng-Nan Sun, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li, Yue-Peng Cai and Ya‐Qian Lan*. Scinece Advances, 2022, 8, eadd5598. Link PDF
278
Calixarene-Functionalized Stable Bismuth Oxygen Clusters for Specific CO2-to-HCOOH Electroreduction
Jing-Wen Shi, Sheng-Nan Sun, Jiang Liu*, Qian Niu, Long-Zhang Dong, Qing Huang, Jing-Jing Liu, Rui Wang, Zhifeng Xin, Dongdi Zhang*, Jingyang Niu and Ya‐Qian Lan*. ACS Catalysis, 2022, 12: 14436-14444. Link PDF
277
Light, Heat and Electricity Integrated Energy Conversion System: Photothermal-assisted Co-Electrolysis of CO2 and Methanol
Yi-Rong Wang, Hui-Min Ding, Sheng-Nan Sun, Jing-Wen Shi, Yi-Lu Yang, Qi Li, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, e202212162. Link PDF
276
Keeping Superprotonic Conductivity over a Wide Temperature Region via Sulfate Hopping Sites-Decorated Zirconium-Oxo Clusters
Wei-Lian Xie, Xiao-Min Li, Jiao-Min Lin*, Long-Zhang Dong, Yu Chen, Ning Li, Jing-Wen Shi, Jing-Jing Liu, Jiang Liu*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Small, 2022, 2205444, Early View. Link PDF
275
Phthalocyanine Based Metal-Organic Framework Ultrathin Nanosheet for Efficient Photocathode toward Light-Assisted Li-CO2 Battery
Jian-Hui Wang, Shan Li, Yifa Chen*, Long-Zhang Dong, Ming Liu, Jing-Wen Shi, Shun-Li Li* and Ya‐Qian Lan*. Advanced Functional Materials, 2022, 2210259, Early View. Link PDF
274
Achieving High Photo/Thermocatalytic Product Selectivity and Conversion via Thorium Clusters with Switchable Functional Ligands
Qian Niu, Qing Huang, Tao-Yuan Yu, Jiang Liu,* Jing-Wen Shi, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2022,  144(40): 18586-18594. Link PDF
273
Piezo-Photocatalytic Synergy in BiFeO3@COF Z-Scheme Heterostructures for High-Efficiency Overall Water Splitting
Mei-Ling Xu, Meng Lu, Guan-Ying Qin, Xiu-Mei Wu, Ting Yu, Li-Na Zhang, Kui Li*, Xin Cheng* and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, Accepted Article, e20221070. Link PDF
272
A Honeycomb-Like Porous Crystalline Hetero-Electrocatalyst for Efficient Electrocatalytic CO2 Reduction
Yi-Lu Yang, Yi-Rong Wang, Long-Zhang Dong, Qi Li, Lei Zhang, Jie Zhou, Sheng-Nan Sun, Hui-Min Ding, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan. Advanced Materials, 2022, 2206706. Link PDF
271
Molecular Oxidation-Reduction Junctions for Artificial Photosynthetic Overall Reaction
Lei Zhang, Run-Han Li, Xiao-Xin Li, Jiang Liu*, Wei Guan, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. PNAS, 2022, 119(40): e2210550119. Link PDF
270
Synergistic Manipulation of Hydrogen Evolution and Zinc Ion Flux in Metal-Covalent Organic Frameworks for Dendrite-free Zn-Based Aqueous Batteries
Can Guo, Jie Zhou, Yuting Chen, Huifen Zhuang, Qi Li, Jie Li, Xi Tian, Yuluan Zhang, Xiaoman Yao, Yifa Chen*, Shun-Li Li and  Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61(41): e202210871. Link PDF
269
Linking Oxidative and Reductive Clusters to Prepare Crystalline Porous Catalysts for Photocatalytic CO2 Reduction with H2O
Jie Zhou, Jie Li, Liang Kan, Lei Zhang, Qing Huang, Yong Yan*, Yifa Chen, Jiang Liu, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Nature Communication, 2022, 13: 4681. Link PDF
268
Covalent-Bonding Oxidation Group and Titanium Cluster to Synthesize a Porous Crystalline Catalyst for Selective Photo-Oxidation Biomass Valorization
Jia-Nan Chang, Qi Li, Yong Yan, Jing-Wen Shi, Jie Zhou, Meng Lu, Mi Zhang, Hui-Min Ding, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61(37): e202209289. Link PDF
267
Self-Sacrificing Template of the POMs-Based Composite for the High-Performance Organic–Inorganic Hybrid Cathode of Lithium-Ion Batteries
Feng-Cui Shen*, Can Guo, Sheng-Nan Sun, Zhen Lei and Ya‐Qian Lan*. Inorganic Chemistry, 2022, 61(29): 11182–11188. Link PDF
266
Covalent Organic Frameworks: A New Platform for Next-generation Batteries of Na-, K- and Zn-ions
Ying Zang, Di-Qiu Lu and Ya‐Qian Lan*. Science Bulletin, 2022, 67(16): 1621-1624. Link PDF
265
Redox-Active Crystalline Coordination Catalyst for Hybrid Electrocatalytic Methanol Oxidation and CO2 Reduction
Sheng-Nan Sun, Long-Zhang Dong, Jia-Ru Li, Jing-Wen Shi, Jiang Liu*, Yi-Rong Wang, Qing Huang and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61(34): e202207282. Link PDF
264
Porous Copper Cluster-Based MOF with Strong Cuprophilic Interactions for Highly Selective Electrocatalytic Reduction of CO2 to CH4
Long-Zhang Dong, Yun-Feng Lu, Rui Wang, Jie Zhou, Yu Zhang, Lei Zhang, Jiang Liu, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Nano Research, 2022, Accepted Articles. Link PDF
263
A Viologen-Functionalized Metal–Organic Framework for Efficient CO2 Photoreduction Reaction
Tong Wang, Lei Zhang, Jiang Liu*, Xiao-Xin Li,   Lin Yuan, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Chemical Communications, 2022, 58(54): 7507-7510. Link PDF
261
Nickel Glyoximate Based Metal-Covalent Organic Frameworks for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution
Lishan Sun, Meng Lu, Zongfan Yang, Zhenyi Yu, Xi Su, Ya‐Qian Lan* and Long Chen*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61(30): e202204326. Link PDF
260
Tandem Utilization of CO2 Photoreduction Products for the Carbonylation of Aryl Iodides
Yuan-Sheng Xia, Meizhong Tang, Lei Zhang, Jiang Liu*, Cheng Jiang, Guang-Kuo Gao, Long-Zhang Dong, Lan-Gui Xie* and Ya‐Qian Lan*. Nature Communication, 2022, 13: 2964. Link PDF
259
Crystalline Porous Materials-based Solid-State Electrolytes for Lithium Metal Batteries
Luyi Chen, Kui Ding, Kang Li, Zhongliang Li, Xueliang Zhang, Qifeng Zheng*, Yue-Peng Cai* and Ya‐Qian Lan*. EnergyChem, 2022, 4(3): 100073. Link PDF
258
Constructing Crystalline Redox Catalyst to Achieve Efficient CO2 Photoreduction Reaction in Water Vapor
Xiao-Xin Li, Lei Zhang, Lin Yuan, Tong Wang, Long-Zhang  Dong, Kai Huang*, Jiang Liu* and Ya‐Qian Lan. Chemical Engineering Journal, 2022, 442(1): 136157. Link PDF
257
Covalent Organic Frameworks Based Functional Materials: Important Catalysts for Efficient CO2 Utilization
Meng Lu, Mi Zhang, Jiang Liu, Yifa Chen, Jia-Peng Liao, Ming-Yi Yang, Yue-Peng Cai, Shun-Li Li* and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022,  61(15): e202200003. Link PDF
255
Porphyrin-Based COF 2D Materials: Variable Modification of Sensing Performances by Post-Metallization
Ming Liu, Yong-Jun Chen, Xin Huang, Long-Zhang Dong, Meng Lu, Can Guo, Daqiang Yuan, Yifa Chen*, Gang Xu*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61(12): e202115308. Link PDF
254
Confining and Highly Dispersing Polyoxometalate Clusters in Covalent Organic Frameworks by Covalent Linkages for CO2 Photoreduction
Meng Lu, Mi Zhang, Jiang Liu, Tao-Yuan Yu, Jia-Nan Chang, Lin-Jie Shang, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2022, 144(4): 1861–1871. Link PDF
253
Ferrocene-Functionalized Crystalline Biomimetic Catalysts for Efficient CO2 Photoreduction
Su-Juan Yao, Ning Li, Jiang Liu*, Long-Zhang Dong, Jing-Jing Liu, Zhi-Feng Xin, Dong-Sheng Li, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Inorganic Chemistry, 2022, 61(4): 2167–2173. Link PDF
252
Imparting CO2 Electroreduction Auxiliary for Integrated Morphology Tuning and Performance Boosting in a Porphyrin-based Covalent Organic Framework
Yi-Rong Wang, Hui-Min Ding, Xiao-Yu Ma, Ming Liu, Yi-Lu Yang, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61(5): e202114648 . Link PDF
251
Anthraquinone Covalent Organic Frameworks Hollow Tubes as Binder Micro-Additives in Li-S Batteries
Can Guo, Ming Liu, Guang-Kuo Gao, Xi Tian, Jie Zhou, Long-Zhang Dong, Qi Li, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61(3): e202113315. Link PDF
250
Self-Assembly of Single Metal Sites Embedded Covalent Organic Frameworks into Multi-Dimensional Nanostructures for Efficient CO2 Electroreduction
Yi-Lu Yang, Yi-Rong Wang, Guang-Kuo Gao, Ming Liu, Chang Miao, Le-Yan Li, Wei Cheng, Zi-Yue Zhao, Yifa Chen*, Zhifeng Xin*, Shun-Li Li, Dong-Sheng Li and Ya‐Qian Lan*. Chinese Chemical Letters, 2022, 33(3): 1439-1444. Link PDF
Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top