308
Ultrafine Cu Nanoclusters Confined within Covalent Organic Frameworks for Efficient Electroreduction of CO2 to CH4 by Synergistic Strategy
Mi Zhang, Meng Lu, Ming-Yi Yang, Jia-Peng Liao, Yu-Fei Liu, Hao-Jun Yan, Jia-Nan Chang, Tao-Yuan Yu, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. eScience, 2023, Just Accepted. Link PDF
307
Achieving High-Efficient Photoelectrocatalytic Degradation of 4-Chlorophenol via Functional Reformation of Titanium-Oxo Clusters
Jing-Jing Liu, Sheng-Nan Sun, Jiang Liu*, Yi Kuang, Jing-Wen Shi, Long-Zhang Dong, Ning Li, Jia-Ni Lu, Jiao-Min Lin, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2023, Just Accepted. Link PDF
306
Integrated Micro Space Electrostatic Field in Aqueous Zn-Ion Battery: Scalable Electrospray Fabrication of Porous Crystalline Anode Coating
Can Guo, Jie Zhou, Yuting Chen, Huifen Zhuang, Jie Li, Jianlin Huang, Yuluan Zhang, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, e202300125. Link PDF
305
Engineering β-Ketoamine Covalent Organic Frameworks for Photocatalytic Overall Water Splitting
Yan Yang, Xiaoyu Chu, Hong-Yu Zhang, Rui Zhang, Yu-Han Liu, Feng-Ming Zhang*, Meng Lu, Zhao-Di Yang* and Ya‐Qian Lan*. Nature Communications, 2023, 14:593. Link PDF
304
Polyoxometalate-Derived Bimetallic Catalysts for Nitrogen Reduction Reaction
Xiaohan Li, Cong Xue, Xinru Zhou, Yuao Wei, Yingjie Yu, Yu Fu, Wenjing Liu* and Yaqian Lan*. Materials Chemistry Frontiers, 2023, 7:720-727. Link PDF
303
Oxidation-Reduction Molecular Junction Covalent Organic Frameworks for Full Reaction Photosynthesis of H2O2
Jia-Nan Chang, Qi Li, Jing-Wen Shi, Mi Zhang, Lei Zhang, Shan Li, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, e202218868. Link PDF
302
Implanting Built-in Electric Field in Hetero-Metallic Phthalocyanine Covalent Organic Frameworks for Light-Assisted CO2 Electroreduction
Xi Tian, Xin Huang, Jing-Wen Shi, Jie Zhou, Can Guo, Rui Wang, Yi-Rong Wang, Meng Lu, Qi Li, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. CCS Chemistry, 2023, Just Accepted. Link PDF
301
In-Situ Interweaved High Sulfur Loading Li-S Cathode by Catalytically Active Metalloporphyrin Based Organic Polymer Binders
Xiaoman Yao, Can Guo, Chunlei Song, Meng Lu, Yuluan Zhang, Jie Zhou, Hui-Min Ding, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Advanced Materials, 2022, 2208846. Link PDF
300
Selective Generation of Electroreduction C1-C2 Products through Self-Regulation of Catalytically Active Cu Sites on The Same Coordination Cluster Catalyst
Rui Wang, Jiang Liu*, Long-Zhang Dong, Jie Zhou, Qing Huang, Yi-Rong Wang, Jing-Wen Shi, and Ya‐Qian Lan*. CCS Chemistry, 2023, Just Accepted. Link PDF
299
Three-in-one Fe-Porphyrin Based Hybrid Nanosheets for Enhanced CO2 Reduction and Evolution Kinetics in Li-CO2 Battery
Shan Li, Jian-Hui Wang, Long-Zhang Dong, Yu Zhang, Xiao-Man Yao, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Chinese Chemical Letters, 2023, in press. Link PDF
298
Uncovering the Synergistic Photocatalytic Behavior of Bimetallic Molecular Catalysts
Lin Yuan, Lei Zhang, Xiao-Xin Li, Jiang Liu*, Jing-Jing Liu, Long-Zhang Dong, Dong-Sheng Li, Shun-Li Li* and Ya‐Qian Lan*. Chinese Chemical Letters, 2023, 34(1): 107146. Link PDF
297
Rational Design and Synthesis of Advanced Metal-Organic Frameworks for Electrocatalytic Water Splitting
Yu-Jia Tang and Ya‐Qian Lan*. SCIENCE CHINA Chemistry, 2023: 10.1007/s11426-022-1448-8. Link PDF
Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top