test——代码简洁


Coupled molybdenum carbide and reduced graphene oxide electrocatalysts for efficient hydrogen evolution

Ji-Sen Li, Yu Wang, Chun-Hui Liu, Shun-Li Li, Yu-Guang Wang, Long-Zhang Dong, Zhi-Hui Dai*, Ya-Fei Li,Ya-Qian Lan*.Nature Communications, 2016, 7:11204.

link.pngLink   doc.pngPDF

Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top